Globalt Meddelande Gällande Intregritet

Vi bryr oss om integritet

Vi behandlar personuppgifter om våra kunder, anställda, konsumenter, hälso- och sjukvårdspersonal och andra för att bedriva vår verksamhet.

Vi respekterar deras rätt till integritet och vi bryr oss om att upprätthålla sekretessen för deras personuppgifter.

Vi är fast beslutna att skydda dessa uppgifter under hela livscykeln för behandlingen av personuppgifter (från insamling till radering) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om integritet och dataskydd i de jurisdiktioner där vi är verksamma.

Specifikt har vi åtagit oss att behandla personuppgifter i enlighet med följande dataskyddsprinciper:

 • Behandling av personuppgifter sker (i) lagligt, rättvist och på ett öppet sätt; och (ii) endast när vi har ett specifikt, uttryckligt och legitimt syfte.
 • Informera individer (t.ex. genom specifika sekretessmeddelanden/-policyer) om hur och för vilka ändamål vi behandlar deras personuppgifter.
 • Endast dela personuppgifter med tredje part i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Inte sälja personuppgifter till tredje part.
 • Säkerställa att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt.
 • Vidta rimliga åtgärder för att uppdatera eller ta bort uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Vidta åtgärder för att säkerställa att våra anställda och chefer endast får tillgång till personuppgifter vid behov.
 • Behålla personuppgifter endast under den tid vi behöver dem och radera dem när de inte längre behövs.
 • Skydda integriteten, sekretessen och tillgängligheten för personuppgifter genom att implementera adekvata organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.
 • Utse personuppgiftsbiträden som kan ge tillräckliga garantier för att individers rätt till integritet kommer att skyddas.
 • Göra våra anställda och chefer medvetna om vikten av integritet och dataskydd och utbilda dem regelbundet.
 • Säkerställa att individer kan utöva sina integritetsrättigheter i den utsträckning som anges i tillämpliga lagar och förordningar genom att tillhandahålla en specifik epostadress där de kan ställa frågor om vår integritetspraxis och utöva sina integritetsrättigheter (dpc.dataprivacy@attindas.com).
 • Utse en integritetsexpert som kan informera och ge råd till organisationen och övervaka efterlevnaden av våra policyer och procedurer och tillämpliga lagar och förordningar.
 • Övervaka och genomdriva efterlevnad av våra integritetsrelaterade policyer och procedurer.