Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 5 Nov 2021.

Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur vi hanterar personuppgifter som du tillhandahåller någon europeisk enhet inom ATTINDAS HYGIENE PARTNERS-koncernen (”Attindas”) på något sätt, inbegripet offline-formulär (t.ex. produktbeställningar), telefonsamtal, e-postmeddelanden, fax, en webbplats som drivs (i enlighet med användarvillkoren) av Attindas (”Webbplatsen”). En aktuell lista över Attindas-enheter i Europa finner du här:

Land Enhet Nationellt registreringsnummer Adress
Österrike Attends GmbH FN 183747 t Klammstrasse 1, 4020, Linz, Austria
Tyskland Attends GmbH Attends GmbH -
authorized representative in the UK: Attends Ltd. (find details below)
No.HRB 5042 Am Kronberger Hang 3, 65824, Schwalbach am Taunus, Germany
Belgien Attends BVBA No.0465664336 C/O Regus, Martelarenplein 20E, Leuven 3000
Spanien Laboratorios Indas, S.A.U. Tax Number ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Spain
Spanien Attindas Hygiene Partners Spain, S.L.U. Tax Number ES B85004604 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Spain
Frankrike Indas Eurl 815 279 732 R.C.S. Vienne 8 rue Joseph Cugnot, CS 92004, 38307 Bourgoin-Jallieu Cedex, France
Norge Attends As No.980609162 Klingenberggata 7, 0161, Oslo, Norway
Nederländerna Attends BV KVK NO: 34112346 Oostwal 2, 1747EZ Tuitjenhorn, Nederland
Portugal Indas Portugal, Produtos de Saude, Hospitalares e de Higiene Sociedade Unipessoal, Lda Registration and Tax Number 503505196 Rua Padre Americo, no 14-B, Escritorio 1, Freguesia de Lumiar, Concelho de Lisboa, 1600-648, Lisbon, Portugal
Storbritannien Attends, Ltd -
authorized representative in the European Union: Attindas Hygiene Partners Spain, S.L.U. (find details above)
No.03718732 Unit 10, Mariner Court, Calder Park, WF4 3FL, Wakefield, England, UK
Sverige Attends AB No.556757-7258 Järnvägsgatan 4, 57824, Aneby, Sverige
Sverige Attends Healthcare AB No.556563-1867 Järnvägsgatan 4, 57824, Aneby, Sverige
Schweiz Attends GmbH No.CH-105.156.905 Baslerstrasse 15, 4310, Rheinfelden, Switzerland

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy. För att se när denna Integritetspolicy senast ändrades, vänligen se ”Senast uppdaterad”-noteringen längst upp i detta dokument. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av den Integritetspolicy som är gällande vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter, såvida inte någon annan överenskommelse har träffats med dig eller behandlingen är tillåten i enlighet med gällande rätt.

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgifter som samlas in via våra Webbplatser

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer över vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som driver den relevanta webbplatsen eller webbportalen.

Vid onlineförsäljning är Personuppgiftsansvarig den Attindas-enhet som ingår avtal med dig, i enlighet vad som anges i de villkor som ska tillämpas för köp eller användning av den relevanta produkten eller tjänsten. Alla villkor för försäljning av våra produkter och tjänster (såvida annat inte uttryckligen anges i villkoren), inklusive denna Integritetspolicy, kan överföras till tredje part.

Rättslig grund för behandling

 1. Ditt samtycke. Du har rätten att återkalla ditt samtycke när som helst (se vidare i avsnitt ”Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller Personuppgifter?” nedan).
 2. Fullgörandet av ett avtal mellan dig och Attindas (till exempel när du köper eller beställer en produkt eller tjänst av oss, eller när du efterfrågar eller beställer ett kostnadsfritt prov; utan dina personuppgifter kommer vi varken att kunna förse dig med beställda produkter eller tjänster, eller med de prover som du har efterfrågat).

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du interagerar med oss, till exempel via information som du lämnar till oss när vi ber om den per telefon, e-post eller i de formulär som du kan bli ombedd att fylla i, samt via information som vi samlar in automatiskt när du använder våra produkter eller tjänster, såsom när du interagerar med annonser som vi placerar på webbplatser eller andra medier.

Uppgifter som behandlas

Vi kan komma att samla in (automatiskt, i enlighet med de formulär som du ombeds fylla i) och behandla följande personuppgifter:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och egenskaper (t.ex. namn och kontaktuppgifter: e-post, adress eller telefon; svar på frågor);
 2. Betalningsuppgifter (t.ex. ditt betalkort när du köper produkter online);
 3. Hälsotillstånd (till exempel om du använder inkontinensprodukter, vilken typ av inkontinensprodukt som används eller vilken storlek, när du beställer våra produkter).

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att

 1. utvärdera en ansökan om att ingå avtal rörande våra produkter eller tjänster eller deltagande i tävlingar. Detta kan t.ex. inkludera att verifiera om du är berättigad att delta i en tävling eller för att kontrollera din kreditvärdighet när du köper en produkt, etc.;
 2. administrera försäljningsaktiviteter, inbegripet hantering av beställningar, produktprover, fakturor, betalningar och leveranser;
 3. förse dig med en produkt eller tjänst som du har begärt och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig. Exempelvis för att besvara frågor eller kommentarer som du har skickat till oss; för att skicka information eller prover som du har begärt; för att fullgöra och upprätthålla villkoren för en viss produkt eller tjänst (vilket, beroende på produkt eller tjänst, kan inbegripa inspelning av våra samtal för att bevisa att produkten eller tjänsten har levererats eller för att påvisa eventuella överträdelser mot de villkor som gäller för produkten eller tjänsten, för att verifiera kontohändelser, fakturering och betalning, för inkassering av skulder, för delgivning om obetald, förfallen och genomdrivbar skuld för vilken betalning har krävts av dig); för att tilldela ett pris om du är vinnare i en tävling, för att anslå innehåll som du har lämnat in för publicering, för att lämna ut a dina personuppgifter till betalningsbehandlingsföretag, för att be dig fylla i ett formulär för att bättre förstå dina förhållanden och behov, etc;
 4. uppfylla våra skyldigheter (enligt avtal och lag), eller tillvarata våra intressen i juridiska eller administrativa processer (i relevanta jurisdiktioner). Detta kan exempelvis inbegripa att efterleva begäran enligt föreläggande från myndighet eller domstol i behörig jurisdiktion eller att lämna ut personuppgifterna till andra verkställande myndigheter i enlighet med obligatoriska krav; att följa koncernens policys (såsom policys mot mutbrott) eller att lämna ut information till sjukkassor eller försäkringsbolag; att hörsamma rättsprocesser såsom stämningar eller editionsförelägganden, utöva rättigheter och rättsmedel enligt lag, föra talan i tvister samt hantera eventuella interna klagomål eller rapporter (som kan rapporteras via det interna visselblåsningssystemet i enlighet med Attindas visselblåsningspolicyn);
 5. genomföra omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier. Detta inbegriper exempelvis försäljning av våra tillgångar i samband med ett konkursförfarande eller en koncernintern företags- eller verksamhetsomorganisation;
 6. analysera hur våra produkter och tjänster används av våra kunder och för att förbättra vår verksamhet. Detta inbegriper till exempel analys av statistik över besökares användning av våra webbplatser samt eventuell feedback eller rekommendationer som du lämnar om vår verksamhet;
 7. infria dina preferenser avseende direktmarknadsföring och riktad marknadsföring. Du kan komma att få direktmarknadsföring om personlig vård, medicintekniska produkter, kosmetika och hygienprodukter och tjänster som, som kan vara anpassade för dig (dvs. skräddarsydda efter din profil), genom alla typer av kommunikationskanaler (t.ex. post, telefonsamtal, e-post, sms eller andra elektroniska format) och utföra riktad marknadsföring. När du lämnar Personuppgifter till oss (såsom när du frågar efter våra produkter eller tjänster) kan du till exempel bli tillfrågad om dina preferenser i det avseendet, och få information om vilken direktmarknadsföring som är tillgänglig och om vi och/eller tredje part får skicka sådan direktmarknadsföring eller rikta marknadsföring gentemot dig. Du kan också välja att prenumerera på ett av våra nyhetsbrev. Om du vill avbryta direktmarknadsföring eller riktad marknadsföring kan du skicka in en begäran enligt beskrivningen i avsnitt ”Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller Personuppgifter?” nedan. Vidare, och vad beträffar direktmarknadsföring i elektroniskt format, kommer vi, i de fall det krävs enligt gällande rätt, att inhämta ditt samtycke och informera dig i alla våra meddelanden om hur du avbryter en prenumeration enkelt och kostnadsfritt (utom i relation till överföring på din begäran). Vi besvarar din begäran så fort vi rimligen kan, och alltid inom eventuell lagstadgad bestämd tid (om sådan existerar). Vänligen notera att även om du avböjer att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kommer vi fortfarande att skicka meddelanden som är nödvändiga för att uppfylla andra syften (t.ex. administrativa meddelanden som rör produkten eller tjänsten).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt.

Vi lagrar dina personuppgifter under sju års tid för ovan angivna ändamål a) till e), såvida det inte finns rättsliga skäl att spärra och lagra uppgifterna under en längre period. Vi kommer att lagra dina personuppgifter på obestämd tid för statistisk analys och för syften som rör direktmarknadsföring (såvida du inte återkallar ditt samtycke).

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamål för behandlingen".
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser angående direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål.

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som ingår avtal med dig, i enlighet vad som anges i de villkor som ska tillämpas för försäljning eller köp av den relevanta produkten eller tjänsten. Alla villkor avseende försäljning eller köp av produkter och tjänster (såvida annat inte uttryckligen anges i villkoren), inklusive denna Integritetspolicy, kan överföras till tredje part.

Laglig grund för behandling

 1. Vi har en avtalsenlig skyldighet (till exempel när du köper eller beställer en produkt eller tjänst av oss, eller när vi köper eller beställer dina produkter och tjänster; utan dina personuppgifter kommer vi varken att kunna erbjuda eller sälja våra produkter eller tjänster till dig, eller köpa dina produkter eller tjänster).
 2. Vårt berättigade intresse (till exempel när du är en juridisk representant eller kontaktperson för en kund eller en leverantör).

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter:

 1. Direkt från dig, från avtal, beställningar, offerter, fakturor, följesedlar, etc., eller när du interagerar med oss, till exempel information du lämnar till oss på begäran per telefon, e-post eller detaljerat i de formulär som du kan bli ombedd att fylla i. Det kan även vara information som vi samlar in automatiskt om din användning av våra produkter och tjänster eller om vår användning av dina produkter och tjänster.
 2. Från offentligt tillgängliga källor (t.ex. från din webbplats).
 3. Från tredje part, om det är tillåtet enligt lag, till exempel om du är i en process att ingå avtal för en produkt eller tjänst som vi behöver utvärdera din ekonomiska status för, kan vi utföra kreditkontroller genom att konsultera finansiella solvensregister som innehas av tredje part, vi kan också erhålla din information från tredje part för de ändamål som anges nedan.

Uppgifter som samlas in

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och egenskaper (namn, ID);
 2. Anställningsinformation: e-post, adress, telefon, titel, företag.
 3. Finansiella transaktioner (när du är frilansare, professionell eller enskild företagare): betalningsinformation såsom bankinformation; varor eller tjänster som köpts eller sålts; kreditvärdighet; Skattenummer.

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att

 1. utvärdera en ansökan om att ingå avtal rörande våra produkter eller tjänster eller för att delta i tävlingar. Detta kan t.ex. inkludera att verifiera om du är berättigad till att delta i en tävling eller för att utvärdera din kreditvärdighet när du köper en produkt, etc.;
 2. hantera det kommersiella eller avtalsbaserade förhållandet med våra kunder eller leverantörer, inklusive handläggning av beställningar, begäran om offerter; utvärdering av erbjudanden och offerter; fakturor, följesedlar, betalningar, mottagning av varor och tjänster och kundklagomål. Exempelvis för att besvara frågor eller kommentarer som du har skickat till oss; för att skicka information eller prover som du har begärt; för att utföra och verkställa villkoren för en viss produkt eller tjänst (vilket, beroende på produkt eller tjänst, kan inbegripa inspelning av våra samtal för att bevisa att produkten eller tjänsten har levererats eller för att påvisa eventuella överträdelser mot de villkor som gäller för produkten eller tjänsten, för att verifiera kontohändelser, fakturering och betalning, för inkassering av skulder, för delgivning om obetald, förfallen och genomdrivbar skuld för vilken betalning har krävts av dig); för att tilldela ett pris om du är vinnare i en tävling, för att anslå innehåll som du har lämnat in för publicering, för att lämna ut a dina personuppgifter till betalningsbehandlingsföretag, för att be dig fylla i ett formulär för att bättre förstå dina förhållanden och behov, etc.;
 3. hantera leverantörer och underleverantörer i hälso- och säkerhetssyfte;
 4. uppfylla våra skyldigheter (enligt avtal och lag), eller tillvarata våra intressen i juridiska eller administrativa processer (i relevanta jurisdiktioner). Detta kan exempelvis inbegripa att efterleva begäran enligt föreläggande från myndighet eller domstol i behörig jurisdiktion eller att lämna ut personuppgifterna till andra verkställande myndigheter i enlighet med obligatoriska krav; att följa koncernens policys (såsom policys mot mutbrott) eller att lämna ut information till sjukkassor eller försäkringsbolag; att hörsamma rättsprocesser såsom stämningar eller editionsförelägganden, utöva rättigheter och rättsmedel enligt lag, föra talan i tvister samt hantera eventuella interna klagomål eller rapporter (som kan rapporteras via det interna visselblåsningssystemet i enlighet med Attindas visselblåsningspolicyn);
 5. genomföra omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier. Detta inbegriper exempelvis försäljning av våra tillgångar i samband med ett konkursförfarande eller en koncernintern företags- eller verksamhetsomorganisation;
 6. analysera hur våra produkter och tjänster används av våra kunder och för att förbättra vår verksamhet. Detta inbegriper till exempel analys av statistik över besökares användning av våra webbplatser samt eventuell feedback eller rekommendationer som du lämnar om vår verksamhet;
 7. infria dina preferenser avseende direktmarknadsföring och riktad marknadsföring. Du kan komma att få direktmarknadsföring om personlig vård, medicintekniska produkter, kosmetika och hygienprodukter och tjänster som, som kan vara anpassade för dig (dvs. skräddarsydda efter din profil), genom alla typer av kommunikationskanaler (t.ex. post, telefonsamtal, e-post, sms eller andra elektroniska format) och utföra riktad marknadsföring. När du lämnar Personuppgifter till oss (såsom när du frågar efter våra produkter eller tjänster) kan du till exempel bli tillfrågad om dina preferenser i det avseendet, och få information om vilken direktmarknadsföring som är tillgänglig och om vi och/eller tredje part får skicka sådan direktmarknadsföring eller rikta marknadsföring gentemot dig. Du kan också välja att prenumerera på ett av våra nyhetsbrev. Om du vill avbryta direktmarknadsföring eller riktad marknadsföring kan du skicka in en begäran enligt beskrivningen i avsnitt ”Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller Personuppgifter?” nedan. Vidare, och vad beträffar direktmarknadsföring i elektroniskt format, kommer vi, i de fall det krävs enligt gällande rätt, att inhämta ditt samtycke och informera dig i alla våra meddelanden om hur du avbryter en prenumeration enkelt och kostnadsfritt (utom i relation till överföring på din begäran). Vi besvarar din begäran så fort vi rimligen kan, och alltid inom eventuell lagstadgad bestämd tid (om sådan existerar). Vänligen notera att även om du avböjer att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kommer vi fortfarande att skicka meddelanden som är nödvändiga för att uppfylla andra syften (t.ex. administrativa meddelanden som rör produkten eller tjänsten).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt.

Vi lagrar dina personuppgifter under sju års tid för ovan angivna ändamål a) till e), såvida det inte finns rättsliga skäl att spärra och lagra uppgifterna under en längre period. Vi kommer att lagra dina personuppgifter på obestämd tid för statistisk analys och för syften som rör direktmarknadsföring (såvida du inte återkallar ditt samtycke).

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamålen för behandlingen";
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser angående direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål.

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som ingår avtal med Leverantören, enligt vad som anges i det relevanta avtalet.

Rättslig grund för behandling

 1. Vi har en rättslig förpliktelse: efterlevnad med hälso- och säkerhetsbestämmelser i samband med verksamhetsaktiviteter;
 2. Vi har en avtalsenlig skyldighet, till exempel när du är en enskild leverantör (dvs. inte ett företag), utan dina personuppgifter kommer vi inte kunna beställa dina tjänster;
 3. Vårt berättigade intresse, till exempel när du är en juridisk representant eller kontaktperson för en kund eller en leverantör.

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter:

 1. Direkt från dig, från avtal, beställningar, offerter, fakturor, följesedlar, etc., eller när du interagerar med oss, till exempel information du lämnar till oss på begäran per telefon, e-post eller detaljerat i de formulär som du kan bli ombedd att fylla i. Det kan även vara information som vi samlar in automatiskt om din användning av våra produkter och tjänster eller om vår användning av dina produkter och tjänster.
 2. Från offentligt tillgängliga källor (t.ex. från din webbplats).
 3. Från tredje part, om det är tillåtet enligt lag, till exempel om du är i en process att ingå avtal för en produkt eller tjänst som vi behöver utvärdera din ekonomiska status för, kan vi utföra kreditkontroller genom att konsultera finansiella solvensregister som innehas av tredje part, vi kan också erhålla din information från tredje part (exempelvis från Leverantören om du är Underleverantör, etc.) för de ändamål som anges nedan.

Uppgifter som samlas in

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och egenskaper (namn, ID);
 2. Anställningsinformation: e-post, adress, telefon, titel, företag, färdigheter, körkort och utbildning i användning av verktyg, fordon och maskiner, anslutning till socialförsäkring;
 3. Hälso- och säkerhetsinformation och utbildning, inklusive medicinska rapporter som intygar att du är lämplig för ditt arbete

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att

 1. uppfylla våra legal skyldigheter avseende samordning av affärsverksamhet och hälsa och säkerhet;
 2. säkerställa säkerhet- och åtkomstkontroll till våra anläggningar;
 3. kontrollera att våra Leverantörer (och deras underleverantörer och egenföretagare) uppfyller sina legala och avtalsbaserade skyldigheter, inklusive hälso- och säkerhetsbestämmelser;
 4. uppfylla våra skyldigheter (enligt avtal och/eller lag), samt för att tillvarata våra intressen i juridiska eller administrativa processer (i relevanta jurisdiktioner). Detta kan exempelvis inbegripa att efterleva begäran från behöriga myndigheter eller att lämna ut personuppgifterna till behörig Dataskyddsmyndighet i enlighet med obligatoriska krav; att följa koncernens policys (såsom policys mot mutbrott) eller att lämna ut information till sjukkassor eller försäkringsbolag; att besvara förfrågningar eller stämningar, utöva rättigheter, föra talan i tvister samt hantera eventuella interna klagomål eller anspråk (som kan rapporteras via det interna visselblåsningssystemet i enlighet med Attindas visselblåsningspolicyn).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen för behandlingen (som beskrivits ovan), såvida vi inte har en legal skyldighet att spärra och behålla uppgifterna under en längre period.

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamål för behandlingen".
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser angående direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål.

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som ingår avtal med dig, i enlighet vad som anges i de villkor som ska tillämpas för försäljning eller köp av den relevanta produkten eller tjänsten, eller som interagerar med dig i egenskap av vårdpersonal.

Rättslig grund för behandling

 1. Vi har en avtalsenlig skyldighet, till exempel när du som sjukvårdspersonal köper eller beställer en av våra produkter, eller begär ett kostnadsfritt prov av en av våra produkter; utan dina personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka våra produkter eller prover till dig;
 2. Vårt berättigande intresse, till exempel när du som vårdpersonal arbetar för en hälsoinstitution och vi behandlar din professionella information som kontaktperson för den institutionen; eller som vårdpersonal som är intresserad av att hållas uppdaterad om nya hygienprodukter och tekniker.
 3. Ditt samtycke, till exempel när du är intresserad av att få information eller specifik utbildning om våra produkter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (se avsnitt: ”Vilka rättigheter har du när du tillhandahåller Personuppgifter?” nedan).

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter:

 1. Direkt från dig, när du interagerar med oss: Exempelvis information som du lämnar till oss per telefon eller e-post, information som vi samlar in när du köper eller begär våra produkter eller kostnadsfria prover och all annan information som automatiskt samlas in genom din användning av våra produkter och tjänster, till exempel via din interaktion med våra webbplatser; från medicinska recept som du skickar till oss för att vi ska kunna leverera hälsoprodukter till försäkrade personer.
 2. Från tredje part som tidigare har fått ditt samtycke att dela dina personuppgifter med oss eller som har samlat in dem från offentligt tillgängliga källor.
 3. Från offentligt tillgängliga källor.

Uppgifter som samlas in

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och egenskaper (namn);
 2. Anställningsinformation: e-post, adress, telefon, titel, vårdyrke, arbetsområde, företag.
 3. Finansiella transaktioner (till exempel, när du är apotekare som köper produkter direkt från oss): betalningsinformation såsom bankuppgifter; produkter eller tjänster som köpts eller sålts; köpevillkor; kreditvärdighet; grossist som du arbetar med; leveransadress.

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att

 1. förse dig med våra produkter och kostnadsfria prover, som du har efterfrågat, och för att hantera våra kommersiella, försäljnings-, order-, fakturerings-, betalnings- och leveransaktiviteter;
 2. hantera kommersiella relationer med vårdinstitutioner och sjukförsäkringskassor;
 3. ge dig information och utbildning om våra produkter;
 4. hantera beställningar från apotek till farmaceutiska grossister eller distributörer;
 5. leverera föreskrivna sjukvårdsprodukter till försäkrade personer (slutanvändare) inom ramen för ett sjukförsäkringssystem;
 6. få priset för de levererade sjukvårdsprodukterna ersatt inom ramen för ett sjukförsäkringssystem;
 7. utvärdera en ansökan om att ingå avtal rörande våra produkter eller tjänster eller för att delta i en tävling. Detta kan t.ex. inbegripa att verifiera om du är berättigad till att delta i en tävling eller för att kontrollera din kreditvärdighet när du köper en produkt, etc.;
 8. hantera vår försäljningsaktivitet, inbegripet orderhantering, försendelser av produktprover, fakturahantering, betalningshantering och leverans av beställningar;
 9. hantera det kommersiella eller avtalsbaserade förhållandet med våra kunder Exempelvis för att besvara frågor eller kommentarer som du har skickat till oss; för att skicka information eller prover som du har begärt; för att utföra och verkställa villkoren för en viss produkt eller tjänst (vilket, beroende på produkt eller tjänst, kan inbegripa inspelning av våra samtal för att bevisa att produkten eller tjänsten har levererats eller för att påvisa eventuella överträdelser mot de villkor som gäller för produkten eller tjänsten, för att verifiera kontohändelser, fakturering och betalning, för inkassering av skulder, för delgivning om obetald, förfallen och genomdrivbar skuld för vilken betalning har krävts av dig); för att tilldela ett pris om du är vinnare i en tävling, för att anslå innehåll som du har lämnat in för publicering, för att lämna ut a dina personuppgifter till betalningsbehandlingsföretag, för att be dig fylla i ett formulär för att bättre förstå dina förhållanden och utvärdera dina behov etc.;
 10. uppfylla våra skyldigheter (enligt avtal och lag), eller tillvarata våra intressen i juridiska eller administrativa processer (i relevanta jurisdiktioner). Detta kan exempelvis inbegripa att efterleva begäran enligt föreläggande från myndighet eller domstol i behörig jurisdiktion eller att lämna ut personuppgifterna till andra verkställande myndigheter i enlighet med obligatoriska krav; att följa koncernens policys (såsom policys mot mutbrott) eller att lämna ut information till sjukkassor eller försäkringsbolag; att hörsamma rättsprocesser såsom stämningar eller editionsförelägganden, utöva rättigheter och rättsmedel enligt lag, föra talan i tvister samt hantera eventuella interna klagomål eller rapporter (som kan rapporteras via det interna visselblåsningssystemet i enlighet med Attindas visselblåsningspolicyn);
 11. genomföra omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier. Detta inbegriper exempelvis försäljning av våra tillgångar i samband med ett konkursförfarande eller en koncernintern företags- eller verksamhetsomorganisation;
 12. infria dina preferenser avseende direktmarknadsföring och riktad marknadsföring. Du kan komma att få direktmarknadsföring om personlig vård, medicintekniska produkter, kosmetika och hygienprodukter och tjänster som, som kan vara anpassade för dig (dvs. skräddarsydda efter din profil), genom alla typer av kommunikationskanaler (t.ex. post, telefonsamtal, e-post, sms eller andra elektroniska format) och utföra riktad marknadsföring. När du lämnar Personuppgifter till oss (såsom när du frågar efter våra produkter eller tjänster) kan du till exempel bli tillfrågad om dina preferenser i det avseendet, och få information om vilken direktmarknadsföring som är tillgänglig och om vi och/eller tredje part får skicka sådan direktmarknadsföring eller rikta marknadsföring gentemot dig. Du kan också välja att prenumerera på ett av våra nyhetsbrev. Om du vill avbryta direktmarknadsföring eller riktad marknadsföring kan du skicka in en begäran enligt beskrivningen i avsnitt ”Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller Personuppgifter?” nedan. Vidare, och vad beträffar direktmarknadsföring i elektroniskt format, kommer vi, i de fall det krävs enligt gällande rätt, att inhämta ditt samtycke och informera dig i alla våra meddelanden om hur du avbryter en prenumeration enkelt och kostnadsfritt (utom i relation till överföring på din begäran). Vi besvarar din begäran så fort vi rimligen kan, och alltid inom eventuell lagstadgad bestämd tid (om sådan existerar). Vänligen notera att även om du avböjer att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kommer vi fortfarande att skicka meddelanden som är nödvändiga för att uppfylla andra syften (t.ex. administrativa meddelanden som rör produkten eller tjänsten).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt.

Vi lagrar dina personuppgifter under sju års tid efter slutet av det senaste skatteåret som uppgifterna relaterar till för ovan angivna ändamål a) till j), såvida det inte finns rättsliga skäl att spärra och lagra uppgifterna under en längre period. Vi kommer att lagra dina personuppgifter på obestämd tid för statistisk analys och för syften som rör direktmarknadsföring (såvida du inte återkallar ditt samtycke).

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamål för behandlingen";
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser angående direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål./p>

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som ingår avtal med dig, vilket framgår av villkoren som ska tillämpas för försäljning eller köp av den relevanta produkten eller tjänsten.

Rättslig grund för behandling

 1. Vi har en avtalsenlig skyldighet, till exempel när du som konsument efterfrågar ett prov av våra produkter, eller har köpt en av våra produkter och vill ställa en fråga eller ge förslag, rekommendationer eller klagomål om dem; utan dina personuppgifter kan vi inte hantera din efterfrågan.
 2. Vi har en rättslig förpliktelse, till exempel när du är en konsument och vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter avseende produkternas garanti, eller när du är konsument, kund eller vårdpersonal och vi behandlar dina personuppgifter för att undersöka en skadlig incident i relation till någon av våra produkter;
 3. Vi har ett berättigat intresse, till exempel när du är en kund och vi behandlar dina anställdas personuppgifter; eller när du är enskild entreprenör eller ägare av ett apotek och vi behandlar dina kontaktuppgifter eller kontaktuppgifter för en av dina anställda; eller till exempel när du som vårdpersonal tillhandahåller tjänster för sanitetsinstitutioner och vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter:

 1. Direkt från dig, när du interagerar med oss, till exempel information som du tillhandahåller oss på begäran per telefon, e-post, sociala nätverk eller detaljerat i de formulär som du kan bli ombedd att fylla i.
 2. Indirekt från andra källor, med ditt lämnade samtycke (till exempel butiker eller apotek som distribuerar våra produkter där du framför ett klagomål om våra produkter; eller vårdpersonal som är involverade i utredningar av skadliga incidenter).

Uppgifter som samlas in

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontakter och egenskaper (t.ex. namn och kontaktuppgifter: e-post, adress eller telefon);
 2. Finansiella transaktioner (till exempel; köpta produkter, pris, fel och klagomål avseende en produkts prestanda);
 3. Hälsotillstånd (exempelvis biverkningar eller hälsoproblem (t.ex. hudirritation) som härrör från användningen av våra produkter; om du är användare av inkontinensprodukter, vilken typ av inkontinensprodukter som används, storlek).

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att

 1. hantera vår kundtjänst; frågor, förslag, rekommendationer och klagomål; våra skyldigheter relaterade till produkternas garanti;
 2. hantera skadliga incidenter (inklusive utredningar och återkallande av produkter);
 3. hantera företagets kvalitets- och miljöpolicy;
 4. uppfylla våra skyldigheter (enligt avtal och lag), eller tillvarata våra intressen i juridiska eller administrativa processer (i relevanta jurisdiktioner). Detta kan exempelvis inbegripa att efterleva begäran enligt föreläggande från myndighet eller domstol i behörig jurisdiktion eller att lämna ut personuppgifterna till andra verkställande myndigheter i enlighet med obligatoriska krav; att följa koncernens policys (såsom policys mot mutbrott) eller att lämna ut information till sjukkassor eller försäkringsbolag; att hörsamma rättsprocesser såsom stämningar eller editionsförelägganden, utöva rättigheter och rättsmedel enligt lag, föra talan i tvister samt hantera eventuella interna klagomål eller rapporter (som kan rapporteras via det interna visselblåsningssystemet i enlighet med Attindas visselblåsningspolicyn).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt.

Vi behåller dina personuppgifter i 10 år från slutet av det senaste beskattningsåret som uppgifterna härrör från, såvida det inte finns legala skäl som gör att vi spärrar och lagrar informationen under en längre period.

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamål för behandlingen".
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser avseende direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål.

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som ingår avtal med dig, vilket framgår av villkoren som ska tillämpas i förhållande till relevant produktutvärderingsprogram, observationsstudier eller interna användartest.

Rättslig grund för behandling

Ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (se vidare under sektion ”Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller Personuppgifter?” nedan).

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du frivilligt fyller i frågeformulär eller deltar i intervjuer avseendet om produktutvärdering.

Uppgifter som samlas in

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och egenskaper, t.ex. namn och kontaktuppgifter: e-post, adress eller telefon;
 2. Utvärdering av produktinformation, till exempel information om hur du testade våra produkter, hur nöjd du är med våra produkter, förslag till förbättringar, information om ditt hälsotillstånd (om du är användare av inkontinensprodukter, vilken typ av inkontinensprodukt som används eller storlek, hur våra produkter kan ha påverkat din hälsa - t.ex. hudirritation).

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att

 1. utvärdera våra produkter för att förbättra dem och tillhandahålla bättre produkter till våra kunder;
 2. jämföra prestanda med konkurrenternas produkter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt.

Vi lagrar dina personuppgifter i 12 månader efter utvärderingen. Efter den tiden kommer uppgifterna att raderas eller oåterkalleligen anonymiseras.

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamål för behandlingen".
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser avseende direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål.

Personuppgiftsansvarig

Den Personuppgiftsansvarige, som bestämmer vilka personuppgifter som samlas in, samt hur och för vilka ändamål, är den Attindas-enhet som tillhandahåller hälsovårdsprodukter till dig eller din brukare.

Rättslig grund för behandling

 1. Vi har en avtalsenlig skyldighet gentemot dig, exempelvis när du beställer eller köper våra hygienprodukter eller när du efterfrågar kostnadsfria prover för att testa några av dem; eller med ett sjukförsäkringsföretag eller en sjukkassa, hos vilka du (eller din brukare) är en försäkrad person, för att förse dig (eller din brukare) om våra hygienprodukter.
 2. Vi har en rättslig förpliktelse att tillhandahålla våra hygienprodukter till dig inom ramen för nationella (offentliga eller privata) sjukförsäkringssystem; eller att helt eller delvis få ersättning för priset på de hygienprodukter som vi tillhandahåller till dig, eller din brukare, inom ramen för ett sådant nationellt sjukförsäkringssystem;
 3. Vi har ett berättigande intresse att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med nationella sjukförsäkringssystem eller sjukkassor och att helt eller delvis få ersättning för de hygienprodukter som tillhandahålls till dig, eller din brukare, avtalet;
 4. Tillhandahållande av vårdtjänster, till exempel tillhandahållande av inkontinensprodukter till försäkrade inom ramen för det nationella sjukförsäkringssystemet.

Hur Personuppgifter samlas in

Vi samlar in dina personuppgifter:

 1. Direkt från dig, när du interagerar med oss, till exempel information som du tillhandahåller oss på begäran per telefon, e-post, sociala nätverk eller detaljerat i de formulär som du kan bli ombedd att fylla i.
 2. Indirekt från andra källor, till exempel från det nationella (offentliga eller privata) sjukförsäkringssystemet eller ditt sjukförsäkringsbolag eller sjukkassa; eller från den läkare som skriver ut sjukvårdsprodukter till dig eller din brukare.

Uppgifter som samlas in

Vi kan samla in och behandla följande personliga information om dig eller din brukare:

 1. Personliga identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och egenskaper, t.ex. namn och kontaktuppgifter: e-post, adress eller telefon, ID-nummer, personnummer, födelsedatum, ålder, kön, antropometriska egenskaper;
 2. Uppgifter om sociala förhållanden (yrkesstatus);
 3. Ekonomiska uppgifter, finansiella uppgifter och försäkringsuppgifter (försäkringsbolag, försäkringsnummer, bankuppgifter);
 4. Transaktionsuppgifter avseende varor och tjänster (beställningar eller köp av våra hygienprodukter; leverans av våra hygienprodukter);
 5. Uppgifter relaterade till hälsa, exempelvis medicinska recept som skrivs ut av din läkare som vi behöver vidarebefordra till ditt sjukförsäkringsbolag eller sjukkassa, om du är användare av våra hygienprodukter, vilken typ av inkontinensprodukter som används, rörlighet, storlek, hudproblem, etc. när vi tillhandahåller våra hygienprodukter till dig).

Ändamål för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att:

 1. förse dig med hygienprodukter (t.ex. inkontinensprodukter) inom ramen för ett nationellt (offentligt eller privat) sjukförsäkringssystem;
 2. erhålla ersättning, helt eller delvis, för priset på de hygienprodukter som tillhandahålls till dig eller till din brukare, antingen från sjukförsäkringssystemet, ditt sjukförsäkringsbolag eller sjukkassa;
 3. förse dig med en produkt eller tjänst som du har begärt och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig. Exempelvis för att besvara frågor eller kommentarer som du har skickat till oss; för att skicka information eller prover som du har begärt; för att fullgöra och upprätthålla villkoren för en viss produkt eller tjänst (vilket, beroende på produkt eller tjänst, kan inbegripa inspelning av våra samtal för att bevisa att produkten eller tjänsten har levererats eller för att påvisa eventuella överträdelser mot de villkor som gäller för produkten eller tjänsten, för att verifiera kontohändelser, fakturering och betalning, för inkassering av skulder, för delgivning om obetald, förfallen och genomdrivbar skuld för vilken betalning har krävts av dig); för att tilldela ett pris om du är vinnare i en tävling, för att anslå innehåll som du har lämnat in för publicering, för att lämna ut a dina personuppgifter till betalningsbehandlingsföretag, för att be dig fylla i ett formulär för att bättre förstå dina förhållanden och behov, etc;
 4. uppfylla våra skyldigheter (enligt avtal och lag), eller tillvarata våra intressen i juridiska eller administrativa processer (i relevanta jurisdiktioner). Detta kan exempelvis inbegripa att efterleva begäran enligt föreläggande från myndighet eller domstol i behörig jurisdiktion eller att lämna ut personuppgifterna till andra verkställande myndigheter i enlighet med obligatoriska krav; att följa koncernens policys (såsom policys mot mutbrott) eller att lämna ut information till sjukkassor eller försäkringsbolag; att hörsamma rättsprocesser såsom stämningar eller editionsförelägganden, utöva rättigheter och rättsmedel enligt lag, föra talan i tvister samt hantera eventuella interna klagomål eller rapporter (som kan rapporteras via det interna visselblåsningssystemet i enlighet med Attindas visselblåsningspolicyn).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt.

Vi behåller dina personuppgifter i 7 år (eller under den längre period som krävs enligt lokala bestämmelser som är tillämpliga för det relevanta nationella sjukförsäkringssystemet) från slutet av det senaste beskattningsåret som uppgifterna härrör ifrån, såvida det inte finns legala skäl som gör att vi spärrar och lagrar informationen under en längre period.

Uppgifter delade med tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Attindas-enheter utanför Europa (särskilt vårt dotterbolag i USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. för de ändamål som anges under avsnittet "Ändamål för behandlingen";
 2. om det är nödvändigt för att infria dina preferenser avseende direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, dvs. om du har samtyckt till att motta marknadsföring och riktad marknadsföring; eller
 3. till stöd för vårt uppfyllande av något av ovanstående ändamål (t.ex. molntjänstleverantörer som står för den IKT-infrastruktur vi använder för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, eller tjänster avseende koncernledning, administration och support, inbegripet IKT-, finans- och bokföringssupport samt internrevisioner). Vissa av dessa tredje parts-mottagare kan vara etablerade globalt, även i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz (såsom i USA). Dessa länder utanför EES kan ha en skyddsnivå för personuppgifter som inte motsvarar den som gäller inom EES, Storbritannien och Schweiz (i vilket fall särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas för personuppgifter som härrör från EES, Storbritannien och Schweiz såsom att säkerställa att tredje part omfattas av annan adekvat skyddsnivå eller ingår ett skriftligt avtal med oss som kräver att tredje part garanterar en skyddsnivå avseende personuppgifter som motsvarar den inom EES, Storbritannien och Schweiz).

Dina personuppgifter kan också komma att delas med offentliga myndigheter för efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt med tjänsteleverantörer som bistår oss att uppfylla ovanstående ändamål.

Dina rättigheter och skyldigheter

Vad har du för ansvar när du ger oss åtkomst till eller lämnar ut dina Personuppgifter till oss?

Du måste lämna korrekta personuppgifter och endast om du är 18 år* eller äldre, och du måste se till att uppgifterna hålls aktuella. Du måste följa de rättsliga regleringar avseende data- och integritetsskydd som du omfattas av. Du måste följa alla, och får inte inaktivera, skyddsåtgärder på en webbplats. Om du agerar ombud (juridiskt eller faktiskt) för en juridisk person får du endast tillhandahålla kontaktuppgifter avseende den juridiska personen inom ramen för din yrkesroll (och aldrig dina privata kontaktuppgifter).

(*) Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter som tillhör, eller rikta någon personuppgiftsinsamling mot, personer under 18 år, och vi uppmanar dig att inte tillhandahålla oss sådana personuppgifter.

Vilka rättigheter har du när du tillhandahåller Personuppgifter?

I enlighet med Dataskyddsförordningen har du bl.a. följande rättigheter:

Rätt till tillgång - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse - Du har rätt att be oss ändra den information du anser vara felaktig. Du har också rätt att be oss fylla i uppgifter du anser vara ofullständiga.

Rätt till radering - Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Rätt till begränsning av behandling - Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Rätt att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att be oss överföra de personuppgifter du har tillhandahållit oss till en annan organisation eller till dig under vissa förutsättningar.

Du behöver inte erlägga någon betalning för att utöva dina rättigheter. Om du kontaktar oss med önskemål enligt ovan har vi en månad på oss att svara dig.

Vänligen kontakta oss på dpc.dataprivacy@attindas.com för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt, och i vart fall inom den tidsperiod som föreskrivs enligt gällande rätt.

Därutöver har du, när behandlingen grundar sig på ditt samtycke, rätt att när som helst återta ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandling grundad på samtycke innan detta återtagits.

Hur du framför klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi har använt dina personuppgifter kan du också vända dig till din lokala Dataskyddsmyndighet:

Land Dataskyddsmyndighet Hemsida
Österrike Österreichische Datenschutzbehörde http://www.dsb.gv.at/
Belgien Commission de la protection de la vie privée Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/
Kroatien Croatian Personal Data Protection Agency http://www.azop.hr/
Tjeckien The Office for Personal Data Protection - Urad pro ochranu osobnich udaju http://www.uoou.cz/
Estland Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) http://www.aki.ee/en
Finland Office of the Data Protection Ombudsman http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrike Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL http://www.cnil.fr/
Tyskland Der Hessische Datenschutzbeauftragte Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189, Wiesbaden https://datenschutz.hessen.de/
Kontaktuppgifter för Dataskyddsmyndigheter i andra tyska stater finns på:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Ungern National Authority for Data Protection and Freedom of Information http://www.naih.hu/
Irland Data Protection Commissioner http://www.dataprotection.ie/
Italien Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
Lettland Data State Inspectorate http://www.dvi.gov.lv/
Litauen State Data Protection http://www.ada.lt/
Luxemburg Commission Nationale pour la Protection des Données https://cnpd.public.lu/
Nederländerna Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norge Datatilsynet The Data Inspectorate https://www.datatilsynet.no/
Polen The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO http://www.giodo.gov.pl/
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD http://www.cnpd.pt/
Rumänien The National Supervisory Authority for Personal Data Processing http://www.dataprotection.ro/
Slovakien Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenien Information Commissioner https://www.ip-rs.si/
Spanien Agencia de Protección de Datos https://www.agpd.es/
Sverige Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/
Schweiz Data Protection and Information Commissioner of Switzerland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter https://www.edoeb.admin.ch
Storbritannien The Information Commissioner’s Office https://ico.org.uk

Du finner mer information på följande länk: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om vår Integritetspolicy kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) via e-post på (dpc.dataprivacy@attindas.com). Vi hjälper dig gärna.