Avfallshantering och försörjningskedja

Vi strävar ständigt efter att öka värdet på våra restprodukter.

Vår tillverkningsprocess genererar restprodukter som historiskt har betraktats som ”avfall” och skickats till deponi eller till förbränning med energiåtervinning. Vi strävar ständigt efter att öka värdet på restprodukterna och vår vision är att allt avfall går till olika former av materialåtervinning i framtiden.

Attends we careAttends we care

Inget avfall från produktionsprocessen har deponerats sedan 2003.Under 2023 donerade vi mer än 75 ton produkter till Human Bridge.


Det första steget är att undvika att generera avfall under processen. Genom konstanta förbättringar och innovationer i produktdesign och processteknik säkrar vi att mer av det material vi använder blir till godkända produkter. Ett exempel är minskning av traditionellt lim genom att smälta samman materialen med högfrekventa ljudvågor (Ultrasonic Bonding Technology).

 

Vår strävan att hitta metoder för att flytta material från deponi och energiåtervinning till materialåtervinning har resulterat i att allt avfall återvinns på något sätt. Under 2023 skickades mer än 90% av allt fast avfall till materialåtervinning och 10% till energiåtervinning. Inget avfall från produktionsprocessen har skickats till deponi sedan 2003.

 

Merparten av vårt avfall utgörs av produkter som kasseras under uppstartsprocesser och av kvalitetsskäl. Produkter som har kosmetiska skador eller smärre kvalitetsbrister men som fortfarande kan användas på ett säkert sätt doneras till välgörenhet. Attends har ett samarbete med hjälporganisationen Human Bridge. Under 2023 donerade vi över 75 ton produkter till Human Bridge.

Inköp

Vi strävar efter att göra ansvarsfulla inköp och säkrar att våra leverantörer bedriver sin verksamhet på ett socialt ansvarsfullt sätt. Transparens och hållbarhet är kritiska faktorer i vår försörjningskedja. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar på ett sätt som är förenligt med våra standarder.

 

För alla som levererar råvaror till våra produkter görs en riskbedömning med avseende på miljö, hälsa och säkerhet, samt socialt ansvarstagande. Bedömningen innefattar ett krav på att leverantören ska vidarebefordra våra krav till tidigare led i försörjningskedjan. I händelse av hög risk, säkras att en revision har genomförts på anläggningen innan godkännande kan ges. Alla leverantörer uppfyller våra minimikrav avseende miljö, hälsa, säkerhet och socialt ansvarstagande.

Attends är spårbarhetscertifierat (Chain of custody) enligt FSC® (FSC C117935) och PEFC. All fluffmassa som används vid tillverkningen av Attends produkter kommer från leverantörer som är certifierade enligt FSC® eller PEFC. Fluffmassan uppfyller minst kraven för FSC Controlled wood, viket betyder att fibrernas ursprung har kontrollerats av en tredje part.

 

Attends har tecknat avtal med vissa kunder för leverans av extra höga pallar. Genom att använda lastpallar som är extra höga kan vi utnyttja lastbilens utrymme bättre.


Under 2020 skickades 60% av vår volym med intermodala transporter.


Miljö & hållbarhet

Produkter, förpackning och logistik

Minskat koldioxidavtryck

Nordisk Svanenmärkning & Oeko-Tex-certifiering